За програмата

Бакалавърската програма по Бизнес психология и поведенческа икономика отразява най-модерните тенденции, които се налагат в световните университети през последните години. Те се отнасят до интензивното развитие на научните области, изследващи закономерностите, на които е подчинен бизнес процесът, и невидимите психични механизми, които детерминират поведението на хората и институциите в икономически контекст.

Като отчита съвременните тенденции в развитието на икономическата и психологическата науки, бакалавърската програма си поставя за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които:

– владеят основите на макро и микроикономиката, притежават познания по икономически и финансов мениджмънт, както и задълбочени знания по правния аспект на финансовата и банкова дейност;

– притежават знания и умения за ефективно управление на националния и международен бизнес, на държавните институции и частните компании;

– владеят основите на маркетинга и имат изградени способности за управлението на човешките ресурси и поведението на потребителите в рутинни и сложни икономически ситуации;

– владеят съвременното ноу-хау за анализ на невидимите психични процеси, лежащи в основата на функционирането на икономическите организации;

– притежават способности за организационна диагностика, за анализ на иновативното мислене и предприемаческото поведение, както и умения за подбор на персонал и изграждане на ефективни бизнес екипи.

С оглед на постигането на своите научни и образователни цели бакалавърската програма е съобразена с всички академични изисквания и международни стандарти, които са гарантирани с включените в учебния план модерни учебни дисциплини и с висококвалифицирания преподавателски екип, който реализира учебния процес. Задачата на преподавателския и консултантския екипи е не само да предложат нови знания, но и да включат студентите в своята научноизследователска дейност чрез асоциирането им в проекти, чрез формиране на умения за творческа работа и съвместни научни публикации.

Успоредно с получаването на нови знания, възможността за включване в изследователски проекти и публикуване на научни трудове, студентите ще имат и възможност да се асоциират в международни студентски научно-изследователски екипи, да установяват колаборация и да провеждат стажове и практики в национални и международни бизнес организации, да участват в национални и международни научни форуми и в научния обмен с университети от други страни.

Продължителността на обучението е четири календарни години като учебните дисциплини са разпределени в осем семестъра. През първите седем семестъра на обучението доминират икономическите дисциплини, а през осмия е дадено предимство на психологическите дисциплини, чието съдържание се представя на студентите в икономически контекст.

Успешно завършилите бакалавърската програма ще придобият познания за управлението на макро и микро икономическите процеси, за същността на психологията на бизнеса, ще формират у себе си способности за анализ на икономическото поведение на хората и институциите в рутинни и екстремни условия, както и конкретни умения по: финансов мениджмънт, управление на човешките ресурси, управление на продажбите и поведението на потребителите, организационен дизайн, бизнес консултации, подбор и оценка на персонал, диагностика на организационното поведение и развитие, разработване на иновационни стратегии и проекти, управление на междуличностни и групови конфликти, изграждане на ефективни бизнес екипи и др. Те ще получат възможност да се квалифицират и утвърдят като специалисти по икономически, финансов и бизнес мениджмънт, индустриални и организационни психолози, консултанти на бизнес организации, мениджъри в държавни институции и частни бизнес компании, специалисти по управление на човешките ресурси, специалисти по коучинг, бизнесмедиация и пр. Онези от студентите, които желаят да се реализират като преподаватели в средните училища по учебни дисциплини с икономическа насоченаст, по психология и социални науки, имат шанс за придобиване на учителска правоспособност.

На успешно завършилите тази бакалавърска програма се предоставя възможност да продължат своето образование в магистърска степен. За тази цел са създадени магистърски програми, в които обучението е специализирано и ориентирано към професионална квалификация в области като управление на човешките ресурси, лидерско поведение, икономическа психология, организационно поведение, потребителско поведение, бизнес мениджмънт и др. Успешно завършилите програмата могат да продължат своето обучение във ВУЗФ в магистърската програма по управление на човешките ресурси и лидерско поведение.

За онези студенти, които желаят да придобият докторска степен и да продължат кариерното си развитие в академична насока, са осигурени докторски програми в широкия спектър на икономиката, финансите, мениджмънта и бизнес психологията.

Yves Saint Laurent Perfume